Rakan Strategik

Rakan Strategik ialah pihak yang diamanahkan untuk mengurus sepenuhnya atau mengendalikan wakaf secara usahasama
dengan Wakaf Pahang yang meliputi pengutipan dana wakaf atau menguruskan aset wakaf atau membangunkan aset wakaf
melalui suratcara pelantikan Mutawalli oleh Wakaf Pahang.

Pautan Pantas

x